Privacy Policy

We nemen de bescherming van privégegevens serieus. Bijzondere aandacht voor privacy bij het verwerken van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt.

We willen dat u weet wanneer we welke gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsvoorschriften door ons en externe serviceproviders worden nageleefd. In de loop van de verdere ontwikkeling van onze websites en de implementatie van nieuwe technologieën om onze service voor u te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring ook noodzakelijk zijn.
We raden u daarom aan om deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd opnieuw te lezen (huidige status: 28 oktober 2020).

Een veel voorkomende vraag in deze context is het gebruik van "cookies", dus hier willen we van tevoren op ingaan.
We gebruiken verschillende soorten "cookies" (kleine bestanden met configuratie-informatie). Een wordt gebruikt om de sessie te behouden bij het wisselen van pagina's, een andere is om de integriteit van de sessie te beschermen en de laatste moet worden herkend bij een volgend bezoek. De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt echter de opslag van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat cookies worden opgeslagen. We willen u erop wijzen dat als u cookies weigert, u onze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Als we onze cookies wijzigen, worden uw cookie-instellingen automatisch opnieuw weergegeven.

U kunt uw instellingen wijzigen te allen tijde hier wijzigen:

Jouw instellingen

Persoonlijke gegevens zijn informatie die kan worden gebruikt om persoonlijke of feitelijke omstandigheden over u te achterhalen. Informatie waarop we geen betrekking kunnen hebben, bijvoorbeeld door de informatie te anonimiseren, zijn geen persoonlijke gegevens.

U kunt een deel van ons online aanbod gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Als u echter besluit deel te nemen aan onze forums of om speciale persoonlijke services te gebruiken, zoals informatieagenten, om downloads beschikbaar te maken of om de nieuwsbrief te bestellen, zullen we u om uw naam en andere persoonlijke informatie vragen. Dit kan ook het geval zijn als u wilt deelnemen aan een door ons geïnitieerde wedstrijd en de gegevens zijn vereist voor de kennisgeving of levering van de prijs. Het is aan u om te beslissen of u deze gegevens verstrekt. Zonder deze informatie kunnen we in deze gevallen echter niet of slechts in beperkte mate de gewenste service verlenen.

In verband met het ophalen van de door u gevraagde informatie, worden gegevens voor het verlenen van de service of voor beveiligingsdoeleinden opgeslagen op onze servers, die identificatie mogelijk maken (bijv. IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's). Deze worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Uw toestemming is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens.

We gebruiken persoonlijke informatie alleen voor deze website en voor de doeleinden van het bedrijf, evenals de bedrijven die direct gerelateerd zijn aan het bedrijf. We geven de informatie niet door aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming. Als gegevens worden doorgegeven aan serviceproviders als onderdeel van de orderverwerking, zijn ze gebonden aan wettelijke voorschriften en dit privacybeleid.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld (of doorgegeven) aan overheidsinstellingen en autoriteiten in het kader van verplichte wettelijke bepalingen.

We gebruiken verschillende soorten "cookies" (kleine bestanden met configuratie-informatie). Een wordt gebruikt om de sessie te behouden bij het wisselen van pagina's, een andere is om de integriteit van de sessie te beschermen en de laatste moet worden herkend bij een volgend bezoek. De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt echter de opslag van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat cookies worden opgeslagen. We willen u erop wijzen dat als u cookies weigert, u onze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.
Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen, verzamelen deze niet en geven deze niet door aan derden. Als we vaststellen dat personen jonger dan 18 jaar persoonlijke gegevens naar ons hebben verzonden, worden deze zo snel mogelijk verwijderd.

In het kader van de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming hebt u het recht op informatie en het recht om uw opgeslagen persoonlijke gegevens te corrigeren, blokkeren en verwijderen. Als verwijdering in strijd is met wettelijke, contractuele of commerciële of fiscale bewaartermijnen of andere wettelijke redenen, kunnen uw gegevens alleen worden geblokkeerd in plaats van te worden verwijderd.
Als u ons persoonlijke gegevens hebt gegeven, kunt u bijvoorbeeld naamgerelateerde informatie in het gebruikersprofiel wijzigen en verwijderen (als u bent aangemeld als gebruiker in het systeem) of deze door ons laten uitvoeren.

Gegevens van sollicitanten die via het aanvraagformulier bij ons worden ingediend, zijn, net als alle andere persoonsgegevens, onderworpen aan gegevensbescherming. Ze worden niet verwerkt zonder uitdrukkelijke toestemming. Na afronding van een aanvraagproces en na de toegestane bewaartermijn (max. 6 maanden) worden de gegevens van de aanvrager daarom verwijderd of geanonimiseerd. Er is geen afzonderlijke melding. Aanvragers kunnen echter instemmen met een langere opslag van gegevens van aanvragers.

Sollicitantgegevens worden na een periode van 6 maanden verwijderd of geanonimiseerd, tenzij de sollicitant ermee heeft ingestemd om in de talentpool te worden opgenomen. Hiervoor is toestemming van de aanvrager vereist. Uitleg vindt u hieronder. Bij opname in de talentpool worden de sollicitantgegevens pas na 24 maanden verwijderd of geanonimiseerd. Toestemming voor het opslaan van gegevens van sollicitanten in de talentpool is vrijwillig. Het heeft geen positieve of negatieve effecten op een aanvraagproces dat momenteel wordt uitgevoerd.

Als de aanvraagdocumenten persoonlijke gegevens bevatten die overeenkomen met de "speciale categorieën van persoonlijke gegevens" volgens artikel 9 AVG, is toestemming ook geldig voor deze gegevens. De "speciale categorieën persoonsgegevens" volgens artikel 9 AVG kunnen bijvoorbeeld informatie bevatten die informatie geeft over ernstige handicaps of toepassingsfoto's die een etnische afkomst tonen. Aangezien we aanvragers voornamelijk op basis van hun beroepskwalificaties willen selecteren, verzoeken we u uitdrukkelijk dit soort informatie niet in de aanvraag te verstrekken.

Bij het versturen van aanvragen per e-mail (de aanvraag wordt dus niet verwerkt via het aanvraagformulier), gaan we ervan uit dat de aanvrager impliciet handelt. De documenten worden onderzocht en indien nodig overgedragen naar het reguliere aanvraagproces.

De gebruiker kan zich op deze pagina's aanmelden voor een nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken we de "dubbele opt-in procedure".

Elke bestelling wordt beantwoord met een activeringsmail, die op zijn beurt moet worden bevestigd om de bestelling daadwerkelijk te voltooien. Bevestiging wordt gegeven door op een link in deze e-mail te klikken. Bovendien bevat elke nieuwsbrief de mogelijkheid om het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde te beëindigen via een gepersonaliseerde "afmeldlink". Slechts één klik is vereist. In dit geval wordt het e-mailadres verwijderd uit onze nieuwsbrieflijst. De puur statistische evaluatie van de gegevensrecords is voorbehouden. We garanderen dat we het e-mailadres alleen zullen gebruiken voor het verzenden van informatie of voor reclamedoeleinden binnen de groep van bedrijven en niet doorgeven aan andere bedrijven of derden. U kunt deze gegevens hier op elk gewenst moment achteraf gratis gebruiken tegenspreken of abonneer u op elk gewenst moment op de nieuwsbrief uitloggen, In dit geval is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1 UAbs. 1 lit. een GDPR om toe te passen.

Onze website kan de e-mailservice van de provider "Mailgun" (Mailgun Technologies, Inc. 548 Market St. #43099 San Francisco, CA 94104) gebruiken voor het verzenden en analyseren van e-mails. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Mailgun-servers in de EU. Hierdoor wordt Mailgun zich ervan bewust dat onze website is geopend via uw IP-adres. Mailgun wordt gebruikt in het belang van een uniforme en veilige communicatie met onze klanten - dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de privacyverklaring van Mailgun Technologies, Inc: https://www.mailgun.com/privacy-policy.

We gebruiken Google Analytics en onzichtbare reCAPTCHA, een webanalysedienst van Google Ireland Limited ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten binnen dit online aanbod en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online aanbod en internet. Pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden gemaakt op basis van de verwerkte gegevens. Tegelijkertijd voorkomt Google onzichtbare reCAPTCHA oneigenlijk gebruik van contactformulieren.
We gebruiken alleen Google-producten met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt alleen naar een server van Google in de VS verzonden en daar in uitzonderlijke gevallen afgekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Gebruikers kunnen voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in hun browsersoftware te maken; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online aanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt met behulp van de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link downloaden en activeren, Dit is de meest betrouwbare manier om tracking door Google te voorkomen. U vindt meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden, instellingen en bezwaaropties op de Google-websites.

De gegevens die Google verzamelt, kunnen worden verwerkt door een andere analyseservice Leedfeeder, Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki, Finland ('Leedfeeder'); er is geen verzameling buiten de Google Analytics.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden door Google Analytics, mogelijk aangevuld door Leedfeeder, vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG Er is ook een legitiem belang bij het gebruik van Google onzichtbare reCAPTCHA, deze zoekopdracht dient om de toegang te beschermen en is bedoeld om menselijk handelen te garanderen.

Externe lettertypen "Google-lettertypen" worden op deze website gebruikt. Google Fonts is een service van Google Ireland Limited ("Google"). Weblettertypen worden geïntegreerd door een server op te roepen, meestal de dichtstbijzijnde Google-server in de EU, maar mogelijk ook in de VS. Dit vertelt de server welke van onze websites u heeft bezocht. Ook hier kan het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker van deze internetpagina's worden opgeslagen door Google. U vindt meer informatie in het privacybeleid van Google, waartoe u hier toegang kunt krijgen: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about ofhttps://www.google.com/policies/privacy/

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen, die worden geleverd door Fonticons, Inc., voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Dit geeft Fonticons, Inc. kennis dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van weblettertypen is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f GDPR Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Zie voor meer informatie over Font Awesome https://fontawesome.com/help en in het privacybeleid van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy

Deze website maakt mogelijk gebruik van de Leaflet API, een kaartservice waarmee OpenStreetMap - het open source-alternatief van Google Maps - in de website kan worden geïntegreerd. Vanuit technisch oogpunt is het nodig om navraag te doen bij andere servers voor de juiste weergave. Deze vragen zouden het in principe mogelijk maken om informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) naar andere servers te sturen en daar op te slaan. Na analyse door de ontwikkelaarstools zijn de andere servers beperkt tot maps.wikimedia.org (kaartlaag) en unpkg.com (folderbestanden). U heeft de mogelijkheid om de dienst OpenStreetMap te deactiveren en zo gegevensoverdracht naar derden te voorkomen door JavaScript in uw browser te deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval de kaartweergave op onze website niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.
Meer informatie over OpenStreetMap is te vinden op https://www.openstreetmap.de, Meer informatie over de gebruikte API-folder is te vinden op https://www.leafletjs.com

Deze site kan de analyseservice "Vistor Analytics" gebruiken (Cluj-Napoca, GĂRII Street, nr. 21, Cluj County, România). Visitor Analytics is een eenvoudige website-analyseservice die het verkeer en algemene details van bezoekers van de websites van klanten meet. Door deze statistieken te verzamelen, kan een website de ervaring van zijn bezoekers verbeteren (bijv. Welke pagina's ze bezoeken en wanneer, waar ze zich ongeveer bevinden, waar een gebruiker het eerst belandt of dat ze afkomstig zijn van een bepaalde aanbeveling). Hiervoor gebruiken we in principe cookies om gegevens vast te leggen over het apparaattype en de schermgrootte van de bezoekers, de geschatte locatie, de browser, het besturingssysteem, de IP-adressen, de paginabezoeken, het bouncepercentage, de conversies en populaire inhoud op de website. Al deze gegevens zijn gepseudonimiseerd. Visitor Analytics gebruikt de verzamelde gegevens nooit om individuele gebruikers te identificeren of om ze te matchen met aanvullende informatie over een individuele gebruiker. De gegevensbeschermingsverklaring van Vistor Analytics vindt u hier: https://www.visitor-analytics.io/en/support/legal-data-privacy-certificates/standard-integration/data-processing-agreement-cookie-information/

Deze aanbieding kan de webanalysedienst New Relic (New Relic, Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, VS) gebruiken voor de statistische evaluatie van de toegang van bezoekers. New Relic verzamelt en bewaart gegevens waaruit gebruikersprofielen worden gemaakt onder een pseudoniem voor het analyseren van bezoekersgedrag en het verbeteren van het ontwerp van aanbiedingen, evenals voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. New Relic maakt gebruik van zogenaamde "cookies", dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker van de website. Deze cookies worden gebruikt om de browser te herkennen en zo de statistische gegevens nauwkeuriger te bepalen. New Relic zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. New Relic zal in geen geval uw persoonlijke gegevens verbinden met andere New Relic-gegevens. Als u bezwaar wilt maken tegen de evaluatie van gebruikersgedrag via cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u ze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

Als alternatief kunt u de deactiveringspagina gebruiken voor consumenten uit de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ controleer of New Relic advertentiecookies in uw browser zijn ingesteld en deactiveer ze.

U hebt toegang tot de richtlijnen voor gegevensbescherming van New Relic op het volgende internetadres: https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Deze website kan de plug-in "Albacross" gebruiken van de aanbieder Albacross Nordic AB (Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm, Zweden). Hiermee kunnen statistische evaluaties van de website worden vastgelegd. Met Albacross worden gegevens bij het bezoeken van onze website alleen en exclusief verzameld, verwerkt en opgeslagen door rechtspersonen. Deze gegevens zijn het IP-adres, tijd, datum en duur van het bezoek, bezochte pagina's en verblijfsduur per pagina, land, naam van de internetprovider, domein, evenals de verwijzer, d.w.z. het internetadres van de website waarvan Klikken op een link naar onze website is gekomen. De verzamelde IP-adressen worden echter geanonimiseerd na verwijdering door het laatste nummerblok te verwijderen. Tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens kan op elk moment bezwaar worden gemaakt met toekomstig effect. U kunt ook meer informatie vinden op de website van Alba Cross.

Onze pagina's worden beschermd door moderne SSL-codering. Dit codeert de verzending en inhoud van onze website, zodat de inhoud (zoals in formulieren) niet door derden kan worden gelezen. Naar welke pagina's u gaat, kan bijvoorbeeld B. bijgehouden door uw provider of werkgever (bijvoorbeeld welk adres of welke URL u hebt geopend).

We hebben onze pagina's regelmatig gescand door een externe dienst ("SIWECOS"), gefinancierd door het Federale Ministerie van Economische Zaken en Energie en geleverd door de "eco" van de Vereniging van de Internetindustrie, evenals andere interne hulpmiddelen voor manipulatie en malware.

Volker Atzpodin, ASB Informationstechnik GmbH, Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft elke betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG, met name in de lidstaat van zijn woonplaats, zijn werkplek of de plaats van de vermeende schending, indien de betrokkene van mening is dat de De verwerking van uw persoonlijke gegevens is in strijd met deze verordening. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in overeenstemming met artikel 78 AVG.

Persoonlijke gegevens blijven opgeslagen totdat het doel van opslag niet langer van toepassing is of de in sectie 5 genoemde rechten (verwijdering) worden uitgeoefend.

U hebt het recht om gegevens te laten verwerken die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract dat in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat wordt overgedragen.
U hebt ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Het gebruik van e-mail brengt aanzienlijke risico's met zich mee, zoals gebrek aan vertrouwelijkheid, mogelijke manipulatie van de inhoud of afzender, verkeerde ontvangers, virussen, enz.

Daarom moet speciale aandacht worden besteed aan het gebruik van e-mail. We raden u daarom ook aan geen gevoelige informatie of vertrouwelijke gegevens te verzenden, de ontvangen tekst niet met het antwoord te verzenden en het e-mailadres handmatig opnieuw in te voeren en geen informatie te ontvangen die niet is gecontroleerd door de afzender via "Beantwoorden" of "Beantwoorden" te laten.

Als u ons grote hoeveelheden gegevens wilt sturen, raden we u aan onze portal te gebruiken voor gegevensuitwisseling. Als klant heeft u hier gratis toegang toe, neem contact op met onze hotline of bel ons.

alsjeblieft contacteer ons om uw hierboven genoemde rechten uit te oefenen of als u nog vragen of suggesties heeft met betrekking tot gegevensbescherming.

Uw beoordeling van dit artikel?

gemiddelde 4.1 / 5. Aantal stemmen: 19

Beoordeelt u als eerste :-)

Geweldig, heel erg bedankt!

Misschien wil je ons volgen op ...

Het spijt ons dat je dit bericht niet leuk vond.

Hoe kunnen we dit verbeteren?